Dhuniyeyn Farivaa

Title: Dhuniyeyn Farivaa     Album: Ehan’dhaanugaa Duet Show 2

ދުނިޔޭން ފަރިވާ އުފާދޭ ޚަޒާނާ، މިލްކުވާނޭ ހަވީރީ ހިޔާ
ލޯބި ޖާދޫ ހިތަށް އަބަދު ފޮނުވާ، ސަބަބު ހޯދަން ދަމާހޭ ނަޔާ
ހިތުގާ ބަރޯސާ ތާއަބަދު ދަންވަރު، ދީފާވަނީ މީ އަހާށޭ
ހޯދާށެ ޔާރޭ ތީލޯބި ވަޢުދޭ، އޭގާވަނީ މުޅި ޙަޔާތޭ
މޯޅިވުންނެތް ބަހާރޭ އޮތީދެން، މޫސުމުން މީ ވެލާނޭ ގަޔާ
ފިކުރާ ކުރާނޭ ލޯބީގެ މަންޒިލް، އުލްފަތުގެ ނަމުގާ ހަނދާނާ
ފަށަމާގެ ޗާލޫ ލޮލަކުން ޙަޔާތެއް، އުންމީދު ގުޅުވާ ޒަމާނާ
ޢަޒުމު ނުގުޑާނެ ކަނޑައެޅި ނިމޭނީ، ތީ ދެހިތުގާ އެޅޭ ސޫރަޔާ

Listen & Download